Concurs pentru ocuparea unui post la Evidenţa Populaţiei

primaria-sighisoara1Municipiului Sighişoara organizează la sediul său din judeţul Mureş, localitatea Sighişoara, str. Muzeului nr. 7, la data de 25.05.2015, respectiv 27.05.2015 concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Stare civilă – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Sighişoara

Condiţiile pentru participare la concurs, condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere la concurs, sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul oficial al instituţiei: www.sighisoara.org.ro.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 14.05.2015, ora 15,00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72 sau la telefon nr. 0265-771280.

Probele stabilite pentru concurs:
–        Probă suplimentară (testarea cunoștințelor de operare PC precum și testare pentru scris caligrafic, condiții esențiale pentru un lucrător de stare civilă): 25.05.2015, ora 9,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7
–         Proba scrisă: 25.05.2015, ora 11,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;
–         Interviu: 27.05.2015, ora 15,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;
Condiţiile de participare la concurs:
Condiţiile generale sunt celeprevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții specifice:
–         Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
–         Vechime cel puțin 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
–         Cunoștințe operare PC (nivel mediu) și scris caligrafic, condiții esențiale pentru Starea civilă.
            Bibliografie generală:
–         Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
–         Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Bibliografie specifică:
–         Ordonanța Guvernului României nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare;
–         Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
–         Hotărârea Guvernului României nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină:
– Formularul de înscriere tip;
– Copia actului de identitate;
– Copiile diplomelor de studii;
– Cazier judiciar;
– Copia carnetului de muncă;
– Adeverință de vechime tip;
– Adeverință care să ateste starea de sănătate;
– Declarație pe propria răspundere conform art. 54 lit. „i” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
– Declarație pe propria răspundere conform art. 49 alin. (1), lit. „g” din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor  privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, respectiv art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72
sau la telefon nr. 0265-771280
Termenul limită de depunere a dosarelor este:
14.05.2015, ora 15,00
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes